28.04.2017 | 14:00

Caverion Corporation opublikowała Raport okresowy za pierwszy kwartał 2017

Dalsza stabilizacja operacji, wcześniejsze przewidywanie i rozpoznawanie ryzyka

 1 stycznia – 31 marca 2017

  • Portfel zleceń: 1 543,5 mln EUR (12/2016: 1 408,1 mln EUR).
  • Przychody: EUR 582,3 (560,6) mln EUR.
  • EBITDA z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji: 6,8 mln EUR lub 1,2 procent przychodów.
  • EBITDA: 6,8 (11,5) mln EUR lub 1,2 (2,0) procent przychodów.
  • Kapitał obrotowy: 17,3 (15,6) mln EUR.
  • Przepływy pieniężne: -18,5 (-28,8) mln EUR.
  • Zyski na akcję, podstawowe: -0,02 (0,03) EUR na akcję.

O ile nie wskazano inaczej, liczby w nawiasach odnoszą się do analogicznego okresu poprzedniego roku.

 

Najważniejsze dane

Kwoty pieniężne w mln EUR

1-3/2017

1-3/2016

Zmiana

1-12/2016

Liczba zamówień

1543,5

1589,4

-2,9%

1408,1

Przychody

582,3

560,6

3,9%

2364,1

EBITDA z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji

6,8

-

-

15,6

Marża EBITDA z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji, %

1,2

-

-

0,7

EBITDA

6,8

11,5

-41,0%

-11,4

Marża EBITDA, %

1,2

2,0

 

-0,5

Zysk operacyjny

-0,8

4,8

 

-40,8

Marża zysku operacyjnego

-0,1

0,9

 

-1,7

Zysk netto za okres

-2,5

3,3

 

-31,7

Zyski na akcję, podstawowe, EUR

-0,02

0,03

 

-0,25

 

Kapitał obrotowy

17,3

15,6

10,8%

-2,6

Przepływy pieniężne

-18,5

-28,8

35,6%

-72,1

 

Zadłużenie odsetkowe netto

164,9

59,2

178,4%

145,5

Gearing, %

90,1

26,7

 

78,7

Zatrudnienie na koniec okresu

16 679

17499

 

16 913

 

Słowo od Prezesa i CEO Ari Lehtoranty

“Rok 2017 rozpoczęliśmy skupiając się na stabilizacji naszych operacji. Prace postępują zgodnie z planem. W pierwszym kwartale br. kontynuowaliśmy wdrażanie działań naprawczych oraz doskonalenie działań w ramach biznesu Projekty. Wciąż jednak z naszym portfelu znajdują się zidentyfikowane projekty obciążone ryzykiem, które będą wpływały na nasze wyniki do czasu zrealizowania i zamknięcia tych projektów.

Otoczenie rynkowe pozostaje korzystne. Dywizje Finlandia i Austria w pierwszym kwartale miały dobre wyniki. Dywizja Dania-Norwegia kontynuują zmiany. Biznes Usługi, Technical Maintenance i Managed Services zachowały dobry poziom realizacji zadań. Pozytywną rzeczą był wzrost ilości zamówień do 1 543,5 mln euro pod koniec marca br., tj. o 9,6 procent w porównaniu do końca 2016 roku (1 408,1 mln euro), pomimo większej selekcji ofert, szczególnie w obszarze dużych projektów.

Przychody Caverion za pierwszy kwartał 2017 r. wyniosły 582,3 mln euro (560,6 mln euro w analogicznym okresie ub.r.), zaś EBITDA wyniosła 6,8 mln euro (11,5 mln euro). W kwartale sezonowo słabszym zdołaliśmy zwiększyć przychody o 3,9 procent w porównaniu do ubiegłego roku. Cieszy mnie szczególnie wzrost przychodów o 11,5 procent w naszym biznesie Usługi. Również EBITDA była dodatnia, mimo odpisów aktualizacyjnych z projektów w wysokości 5,7 mln euro w ciągu tego kwartału. Jednakże wyniki są wciąż dalekie od założonego poziomu. Nasz cash flow był negatywny pomimo poprawy w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Ogólnie mówiąc, pierwszy kwartał stanowił dopiero pierwszy krok w stabilizacji naszych operacji.

Wyniki w biznesie Projekty były wciąż na niskim poziomie w Szwecji, Niemczech oraz Industrial Solutions. W tych dywizjach wśród projektów dających dobre wyniki znajdują się takie, które rzucają cień na pozostałe. W lutym szacowaliśmy w 2017 roku pozostałe zidentyfikowane ryzyka w projektach na około 20 mln. W pierwszym kwartale dokonaliśmy odpisów aktualizacyjnych na kwotę 5,7 mln euro z projektów głównie w dywizjach Industrial Solutions i Niemcy. Odpisy te stanowiły o pogorszeniu prognoz względem wcześniej zidentyfikowanych projektów obciążonych ryzykiem. Niestety po uwzględnieniu odpisów całkowite ryzyko w realizacji projektów w ciągu całego bieżącego roku może wynieść ponad 5 mln euro więcej niż przewidywaliśmy. Ponadto w lutym oszacowaliśmy ryzyka wynikające ze starych należności handlowych na rok 2017 na około 10 mln euro. Ostatecznie ryzyko w całym roku jest nieco mniejsze niż wcześniej przewidywaliśmy. W pierwszym kwartale nie było odpisów związanych z przeterminowanymi należnościami handlowymi.

Spodziewamy się zrealizować w 2017 roku oszczędności będące skutkiem działań restrukturyzacyjnych podjętych w ubiegłym roku oraz redukcji ukrytych kosztów stałych. W pierwszym kwartale wydatki osobowe zmniejszyły się o około 3 procent, a pozostałe koszty operacyjne o około 2 procent w porównaniu do zeszłego roku, kiedy dostosowaliśmy koszty zmienne do wzrostu przychodów. Wyzwania związane z wdrażaniem planu, które pojawiły się na początku roku, były wciąż odczuwalne, ale sytuacja była znacznie lepsza niż w ubiegłym roku. Jeśli okaże się to konieczne, jesteśmy gotowi wprowadzić kolejne oszczędności w ciągu 2017 roku, choć myślę, że ryzyko związane z realizacją planu nie powinno przekroczyć poziomu szacowanego w lutym.

Jesteśmy w środku procesów zwrotnych i dostrzegam pozytywne oznaki rozwoju naszej kultury. Dobrze działające jednostki kontynuują poprawę, a te, przed którymi wciąż stoją wyzwania, stopniowo dokonują zwrotu. Wyniki w 2017 roku nie będą jeszcze odzwierciedlały pełnego potencjału Grupy. Obecnie pracujemy nad strategią 2020. Więcej na ten temat będziemy mogli powiedzieć 7 listopada br. podczas Capital Markets Day w Helsinkach.”

Wytyczne na rok 2017 

Wytyczne Caverion na rok 2017 pozostają niezmienione. „Caverion szacuje, że przychody Grupy pozostaną w 2017 na poziomie roku poprzedniego (2016: 2 364 mln euro), a EBITDA Grupy z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji w roku 2017 podwoi się (2016: 15,6 mln euro).”

Tłumaczenie nieoficjalne z języka angielskiego. Pełny raport okresowy za pierwszy kwartał 2017 r. dostępny na www.caverion.com/investors.

Go back to list