28.04.2014 | 00:00

Raport kwartalny Grupy Caverion

Wzrost wartości otrzymanych zamówień oraz EBITDA

 • Obroty: spadły o trzy procent do wartości 591,3 mln euro (1-3 2013: 607,9 mln euro)
 • Przy uwzględnieniu kursów wymiany walut w poprzednim roku obroty wzrosły o jeden procent      w porównaniu z takim samym okresem minionego roku.
 • EBITDA: EBITDA wyniósł 13,1 mln euro (1-3 2013: 12,2 mln euro) lub 2,2 procent (2,0 %) obrotów, bez uwzględnienia płatności jednorazowych.
 • EBITDA z uwzględnieniem płatności jednorazowych wyniósł 9,6 mln euro (9,4 mln euro) wzgl. 1,6         procent (1,5 %) obrotów.
 • W Szwecji rentowność poprawiła się w stosunku do roku poprzedniego, tak jak zakładano.
 • Projekty w Norwegii spowodowały obniżenie rentowności w pierwszym kwartale, jednak w ciągu           roku spodziewany jest wzrost.
 • Konieczne było dokonanie płatności jednorazowej w wysokości 3,5 mln euro. Chodzi tutaj       ostateczne rozliczenie w związku z niewypłacalnością spółki partnerskiej joint venture w Danii.
 • Operating Cash Flow after Investments: -16,9 mln euro (1-3 2013: -2,2 mln euro)
 • Obciążenie z tytułu przedpłat i inwestycji dotyczących licencji IT w wysokości 5,8 mln euro oraz           jednorazowej płatności w wys. 3,5 mln euro w ramach ostatecznego rozliczenia tej sprawy.
 • Working Capital 64,5 mln euro (1-3 2013: 87,2 mln euro) na koniec marca.
 • Portfel zleceń: 1.335,3 mln euro (1-3 2013: 1.315,2 mln euro) na koniec marca.

 

Wskaźniki

Mln EUR

1-3/14

1-3/13

Zmiana

1-12/13

Obroty

591,3

607,9

-3%

2.543,6

EBITDA

9,6

9,4

2%

70,9

Marża EBITDA, %

1,6

1,5

 

2,8

EBITDA bez płatności jednorazowych

13,1

12,2

7%

81,7

Marża EBITDA, bez płatności jednorazowych, %

2,2

2,0

 

3,2

Zysk operacyjny

3,9

4,3

-8%

49,4

Marża zysku operacyjnego, %

0,7

0,7

 

1,9

Zysk bilansowy za okres

1,9

2,8

-34%

35,5

Zysk na akcję, EUR

0,01

0,02

-34%

0,28

Kapitał pracujący

64,5

87,2

-26%

46,0

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej po inwestycjach

-16,9

-2,2

 

74,2

Zadłużenie na koniec okresu

104,1

 

 

86,5

Stopień zadłużenia na koniec okresu, %

46,6

 

 

34,6

Liczba pracowników, średnio w okresie

17.375

18.381

-5%

18.071

 

 

CEO Fredrik Strand: Rozpoczyna się następna faza strategii

„Caverion ma niepowtarzalną okazję, aby w przyszłości stać się jednym z wiodących przedsiębiorstw w branży instalacji technicznego wyposażenia budynków i usług przemysłowych. Jest to możliwe z jednej strony dzięki znakomitej znajomości tej branży i wysokim kwalifikacjom pracowników Caverion a z drugiej strony dzięki możliwościom, jakie stwarza światowy system sieci.

Po pomyślnym starcie nowego przedsiębiorstwa rozpoczyna się następny etap naszej strategii: Po fazie stabilizacji przechodzimy do fazy budowy, a następnie do fazy tworzenia i realizacji celu, w której będziemy koncentrować się na stworzeniu skutecznego zespołu i dalszym rozwijaniu naszych usług. Nasza wizja zakłada, że staniemy się jednym z wiodących europejskich przedsiębiorstw w dziedzinie nowoczesnych i długofalowych rozwiązań w zakresie trwałości budynków i instalacji przemysłowych. Aby to osiągnąć musimy mieć silną markę, innowacyjne i spełniające najwyższe wymagania rozwiązania, niekwestionowane prawo do przewodzenia oraz doskonałe wykonanie. Jeśli te cztery cele zostaną osiągnięte, przełożą się na wzrost i rentowność. Razem stanowi to sześć naszych priorytetów strategicznych. Poza tym opracowaliśmy nowy punkt widzenia na naszą ofertę usług dla naszych klientów, który może być określony jako matryca składająca się z poszczególnych branż, rodzajów działalności i grup klientów.

Mocno wierzę w to, że dobrzy pracownicy bardzo wiele znaczą. Aby mogli oni skutecznie pracować, potrzebne jest doskonałe kierownictwo. Tym wyróżniać się będzie Caverion spośród wielu innych przedsiębiorstw.

Chciałbym wszystkich zainteresowanych wezwać do wspólnego pójścia tą drogą.“

 

Sytuacja na rynku

Coraz większy udział techniki w budynkach, rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej, rozwój cyfryzacji i automatyzacji – wszystko to będzie sprzyjać wzrostowi popytu na usługi firmy Caverion w nadchodzących latach. Perspektywy wzrostu w sektorze usług na rok 2014 są we wszystkich oddziałach firmy Caverion dobre. Ponieważ w budynkach jest coraz więcej techniki, oczekuje się, że zapotrzebowanie na nowe usługi i rozwiązania zapewniające ich trwałość będzie rosnąć. Nowe inwestycje w dziedzinie instalacji technicznych w budynkach odnotują lekki wzrost; widać już pozytywne sygnały dla przyszłych działań. Zwiększenie liczby inwestycji publicznych i zapotrzebowanie na usługi renowacyjne i rewitalizacyjne będą główną siłą napędową tego wzrostu. Zaostrzenie wymogów dot. ochrony środowiska spowoduje intensyfikację potencjału wzrostu w zakresie usług energetycznych. Certyfikaty potwierdzające nieszkodliwość dla środowiska naturalnego i efektywność energetyczną staną się istotnymi czynnikami wpływającymi na wzrost wartości budynków. Rosnąca liczba budynków będzie nadzorowana poprzez centralne systemy zarządzania.

 

Perspektywy na rok 2014

Caverion podtrzymuje prognozę z dnia 28 stycznia 2014 r. Przedsiębiorstwo szacuje, że obroty Grupy w roku 2014 przy porównywalnych kursach wymiany walut pozostaną na poziomie roku poprzedniego, a EBITDA na rok 2014 bez płatności jednorazowych wyraźnie wzrośnie do kwoty 90 - 110 mln euro.

W roku 2014 zostanie osiągnięty wzrost EBITDA, a to dzięki dalszej poprawie efektywności w zakresie wykonania oraz dzięki zwiększeniu zakresu usług i działalności projektowej w Niemczech. Niemniej jednak ewentualne zmiany makroekonomiczne mogą mieć wpływ na działalność firmy Caverion albo klientów.

 

Jeden segment operacyjny

Zarząd Koncernu Caverion postanowił w dniu 27 stycznia 2014 r., że zewnętrzna struktura raportowania w firmie Caverion z dniem 1 stycznia 2014 r. zostaje dostosowana do zmienionych obszarów działalności i struktur zarządzania. Podział według segmentów geograficznych (Usługi Budowlane w Europie Północnej oraz Usługi Budowlane w Europie Środkowej) został zastąpiony jednym segmentem operacyjnym, który obejmuje również usługi Koncernu i pozostałe tematy. Od momentu utworzenia firmy Caverion zarówno sektor usług, jak i działalność projektowa we wszystkich krajach dobrze się rozwijały. Niniejszy raport kwartalny jako pierwszy uwzględnia nową strukturę raportowania. Zmiana ta nie ma wpływu na cele strategiczne Koncernu.

Nieoficjalne tłumaczenie z oryginału w języku angielskim.
Kompletny raport kwartalny mogą Państwo przeczytać tutaj.

 

Go back to list