29.01.2015 | 15:00

Sprawozdanie finansowe Caverion Group za rok 2014

Silny czwarty kwartał – duży postęp w kierunku realizacji celów finansowych na 2016 rok.
Sprawozdanie finansowe za 2014 rok.


Wzrost przychodów Grupy przy porównywalnych kursach wymiany walut i EBITDA z wyłączeniem pozycji jednorazowych za 2014 rok na poziomie 2.475,4 (2.543,6) mln EUR oraz 80,7 (81,7) mln EUR, odpowiednio, zgodnie z poprzednim rokiem.

1 stycznia – 31 grudnia 2014 r.:
Liczba zamówień: 1.323,6 (1.240,7) mln EUR w dniu 31 grudnia, wzrost o 7% w porównaniu do końca ubiegłego roku.
Przychody: 2.475,4 (2.543,6) mln EUR przy porównywalnych kursach wymiany walut oraz 2.406,6 (2.543,6) mln EUR przy kursach wymiany walut za dany okres. - Spadek przychodów o 3% przy kursach wymiany walut z poprzedniego roku za odpowiedni okres.
EBITDA z wyłączeniem pozycji jednorazowych na poziomie 80,7 (81,7) mln EUR, lub 3,4 (3,2) procent przychodów.
  - EBITDA z uwzględnieniem pozycji jednorazowych na poziomie 67,5 (70,9) mln EUR, lub 2,8 (2,8) procent przychodów.
  - Suma pozycji jednorazowych wyniosła 13,2 mln EUR, w tym koszty jednorazowe w wysokości 26,4 mln EUR skompensowane przez jednorazowy przychód w wysokości 13,2 mln EUR w Norwegii.
  - Projekty, głównie w Norwegii i Danii, rozwodniły rentowność w trakcie pierwszej połowy 2014 roku. Działania projektowe odnotowały dobre postępy w trakcie drugiej połowy roku.
Kapitał obrotowy: kapitał obrotowy wyniósł -19,3 mln EUR (IV kwartał 2013: 46,0).
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed składnikami finansowymi i podatkowymi: 113,5 (108,5) mln EUR.

1 października – 31 grudnia 2014 r.:
Przychody: 660,2 (688,1) mln EUR. - Spadek przychodów o 2% przy kursach wymiany walut z poprzedniego roku za odpowiedni okres.
EBITDA: Poprawa rentowności w stosunku do poprzedniego roku i EBITDA z wyłączeniem pozycji jednorazowych na poziomie 39,3 (26,7) mln EUR, lub 6,0 (3,9) procent przychodów. - EBITDA z uwzględnieniem pozycji jednorazowych na poziomie 34,3 (25,3) mln EUR, lub 5,2 (3,7) procent przychodów.
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed składnikami finansowymi i podatkowymi: 100,0 (101,3) mln EUR.

Propozycja dotycząca dywidendy:

 Zarząd proponuje dywidendę na poziomie 0,22 EUR na akcję
Zarząd proponuje Rocznemu Zgromadzeniu Wspólników wypłacenie dywidendy na poziomie 0,22 EUR na akcję.

Wytyczne na 2015 rok


Caverion szacuje, że przychody Grupy utrzymają się na poziomie ubiegłego roku, a marża EBITDA za 2015 rok znacznie wzrośnie.

Kilka słów od Fredrik Stranda, Prezesa i Dyrektora Generalnego


„W 2014 roku skoncentrowaliśmy się na budowaniu jednej, spójnej spółki Caverion. Kluczem do poprawy naszej rentowności jest poprawa naszej własnej efektywności wewnętrznej. Zbudowaliśmy fundament dla naszej przyszłości, definiując wspólny model operacyjny. Nasze procesy, struktury organizacyjne, umiejętności i oferty są opracowywane w taki sposób, aby były dla nas pomocne w świadczeniu usług i dostarczaniu rozwiązań w całym okresie eksploatacji nieruchomości i procesów naszych klientów. Posiadamy ogromne doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w całej firmie, którą przekuwamy na najlepszą praktykę, rozwijając nasze perspektywy biznesowe dla całej grupy.

Usprawniliśmy również nasz sposób zarządzania ryzykiem projektowym poprzez wprowadzenie przejrzystych zasad delegowania uprawnień oraz poprzez wdrożenie nowego komitetu sterującego i praktyki weryfikacji projektów. W każdym pionie organizujemy również biura do spraw wspólnych projektów i operacji zarządzanych, wyspecjalizowane w realizowaniu wymagających kontraktów, w ramach wsparcia dla naszych 250 lokalnych oddziałów. Zarządzanie projektami w związku z kontrolą projektów zostało już usprawnione, a zdolność do prowadzenia projektów zgodnie z wyznaczonymi celami została poprawiona. W rezultacie działania projektowe odnotowały dobre postępy również w czwartym kwartale roku.

Ponadto zainwestowaliśmy w systemu, narzędzia i dalszą harmonizację w celu skrócenia procesu fakturowania. Nasz udoskonalony sposób zarządzania kapitałem obrotowym jest widoczny w poprawie przepływów pieniężnych działalności operacyjnej za okres od stycznia do grudnia. Wdrożenie naszego wspólnego systemu ERP w głównych krajach naszej działalności postępuje zgodnie z planem. Wprowadzono również nowe mobilne urządzenia i systemy. Te inwestycje w budowę naszej przyszłości miały wpływ na naszą krótkoterminową rentowność.

W drugiej połowie roku udało nam się rozszerzyć zakres naszej działalności o kilka nowych kontraktów na duże projekty, obejmujące projektowanie i budowę kompleksowych rozwiązań technicznych, a także kilka nowych umów o zarządzanie usługami.

Z początkiem nowego roku 2015 nasze ukierunkowanie strategicznie stopniowo przesuwa się w stronę generowania rentownego wzrostu. Naszym celem jest osiągnięcie marży EBITDA na poziomie powyżej 6% do końca 2016 roku, przede wszystkim poprzez wykorzystanie naszych ostatnich inwestycji na rzecz efektywności operacyjnej, zgodnie z powyższym opisem. Po drugie teraz mamy odpowiednie fundamenty, aby ubiegać się o bardziej wymagające kontrakty z wyższym potencjałem w zakresie marży. Zgodnie z tym nadal rozwijamy zakres naszej działalności, z początkowym ukierunkowaniem na instalacje techniczne i utrzymanie, projektowanie i budowę kompleksowych rozwiązań technicznych oraz zarządzanie usługami.“

PERSPEKTYWY NA 2015 ROK
Perspektywy rynkowe dla usług i rozwiązań firmy Caverion


Megatrendy w branży, na przykład wzrost udziału technologii w budynkach, wymogi energooszczędności, wzrost cyfryzacji i automatyzacji będą zwiększać zapotrzebowanie na usługi i rozwiązania firmy Caverion w nadchodzących latach.

Przewiduje się stabilny poziom branży instalacji technicznych i utrzymania. Wymogi zwiększonej energooszczędności i poprawy warunków wewnętrznych oraz rygorystyczne ustawodawstwo środowisko będą stanowić znaczące czynniki dla pozytywnego rozwoju rynkowego.

Spodziewany jest wzrost liczby nowych, dużych przetargów na budynki i obiekty przemysłowe w ciągu roku. Pozytywne oznaki są widoczne w działaniach przetargowych, zwłaszcza w sektorze publicznym i przemysłowym. Przewiduje się, że niskie oprocentowanie i dostępność finansowania będą sprzyjać inwestycjom. Oczekiwany jest korzystny rozwój zapotrzebowania na projektowanie i budowę kompleksowych rozwiązań technicznych w ramach dużych projektów, wymagających pod względem technicznym.

Spodziewany jest wzrost popytu na zarządzanie usługami. Ze względu na wzrost udziału technologii w budynkach przewidywany jest wzrost zapotrzebowania na nowe usługi i popytu na rozwiązania dla całego okresu eksploatacji. Tendencja klientów do koncentrowania się na własnej kluczowej działalności nadal otwiera możliwości dla firmy Caverion w kategoriach działalności outsourcingowej i utrzymania, głównie dla urzędów publicznych, przemysłu i obiektów użyteczności.

Ogólne zmiany w środowisku operacyjnym, wynikające z rosnącej niepewności co do ogólnego rozwoju makroekonomicznego i rosnących napięć geopolitycznych mogą prowadzić do pewnej ostrożności w zakresie uruchamiania projektów i zapotrzebowania na usługi.

Nieoficjalne tłumaczenie z j. angielskiego. 
Pełna treść sprawozdania finansowego dostępna na stronie www.caveriongroup.com

 

 

Go back to list