27.10.2017 | 14:00

Caverion Corporation ogłosiła Raport finansowy za okres 1 stycznia – 30 września 2017

raport okresowy Q3 2017


Pierwsze oznaki poprawy wyników!

1 lipca – 30 września 2017

 • Portfel zamówień: 1 460,4 mln EUR (1 450,9 mln EUR).
 • Przychody: 545,1 mln EUR (582,0 mln EUR).
 • EBITDA z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji: 13,8 (19,5) mln EUR lub 2,5 (3,3) procent przychodów.
 • EBITDA: 8,7 (13,8) mln EUR lub 1,6 (2,4) procent przychodów.
 • Kapitał obrotowy: 75,7 (56,1) mln EUR.
 • Przepływy pieniężne: -43,8 (-38,8) mln EUR.
 • Zyski na akcję, podstawowe: -0,01 (-0,02) EUR na akcję.


1 stycznia – 30 września 2017

 • Przychody: 1 692,5 (1 758,1) mln EUR.
 • EBITDA z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji: 14,6 (26,1) mln EUR lub 0,9 (1,5) procent przychodów.
 • EBITDA: 2,5 (10,9) mln EUR lub 0,1 (0,6) procent przychodów.
 • Przepływy pieniężne: -90,5 (-100,1) mln EUR.

O ile nie zaznaczono inaczej, liczby w nawiasach odnoszą się do analogicznego okresu poprzedniego roku.

 

Podsumowanie dokonane przez Prezesa i dyrektora generalnego Ari Lehtorantę

„Zaczynamy w trzecim kwartale br. dostrzegać pierwsze oznaki poprawy wyników, będącej skutkiem naszego programu naprawczego. Wprawdzie nadal odczuwamy negatywne skutki starszych projektów, na których mamy słabe wyniki, ale nowe przedsięwzięcia w obszarze Projektów i Usług wykazują poprawę wyników. Nasza EBITDA z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji wyraźnie się poprawiła w porównaniu do pierwszej połowy roku. W trzecim kwartale wskaźnik ten wyniósł 13,8 (19,5) mln EUR. Wynik był obciążony odpisami w wysokości 7,1 (4,1) mln EUR, odpisami na należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 0,9 mln EUR oraz kosztami restrukturyzacji w wysokości 5,2 (5,7) mln EUR. Ryzyka w projektach negatywnie wpłynęły na nasz kapitał obrotowy i cash flow. Ogólnie rzecz biorąc kontynuowaliśmy wdrażanie naszych działań naprawczych w celu poprawy wyników biznesu Projekty. Patrząc wprzód na czwarty kwartał, spodziewam się poprawy przepływów pieniężnych, a nasze ryzyko kolejnych odpisów jest niższe niż w zeszłym roku.

Nasze przychody za trzeci kwartał 2017 roku wyniosły 545,1 (582,0) mln EUR. Negatywnie na wyniki okresu wpłynęła większa selekcja ofert przetargowych. Zgodnie z założeniami w trzecim kwartale biznes Usługi zanotował wzrost o 4,7%. Całkowite przychody w biznesie Projekty spadły o 15,7 %, a przychody z dużych projektów o 23,2 %. Koncentracja na biznesie Usługi pozwoliła zwiększyć liczbę zamówień serwisowych o 5,5 % w stosunku do poprzedniego roku, podczas gdy w Projektach portfel zamówień zmniejszył się o 2,7 %. Poza większą selekcją ofert przetargowych zdecydowaliśmy o zamknięciu kilku słabo działających jednostek projektowych. Stanowi to część naszej strategicznej transformacji.

Nasze otoczenie rynkowe pozostaje korzystne. W trzecim kwartale dywizje Finlandia i Austria poprawiły swoje dobre wyniki. Dywizja Dania-Norwegia wypracowała dobry wynik. W Szwecji wyniki kwartalne były obarczone dalszymi kosztami restrukturyzacji w wysokości 4,9 miliona EUR, które miały wpływ na około 190 pracowników i wyzwania związane z wydajnością. W tym czasie zapoczątkowaliśmy w Szwecji rygorystyczny program zarządzania wydajnością, którego celem jest istotna poprawa długoterminowych wyników. Wyniki w Industrial Solutions i dywizji Niemcy pozostał ujemny z powodu odpisów na wcześniej zidentyfikowanych projektach ryzykownych. Biznes Usługi stale poprawiał wyniki. Wyniki w biznesie Projekty była nadal słabe, bo obciążone odpisami.

Nadal realizowaliśmy oszczędności będące skutkiem ukończonych działań restrukturyzacyjnych i oszczędności na uznaniowych kosztach stałych. Nasze koszty osobowe zmniejszyły się o około 3,9 %, a pozostałe koszty operacyjne o około 5,5 % w porównaniu do okresu od stycznia do września ub.r. To satysfakcjonujące, biorąc pod uwagę fakt, że w tym samym czasie mieliśmy jednorazowe wydatki związane ze zwrotem w strategii, na przykład koszty zewnętrznej obsługi prawnej związane z projektami w Industrial Solutions wyniosły 2,2 mln EUR. W okresie styczeń-wrzesień pełne koszty działań podjętych w celu restrukturyzacji wyniosły około 12,1 mln EUR, a wygenerowane dzięki nim szacowane całkowite oszczędności wyniosą około 2,8 mln EUR w br. oraz 8,6 mln EUR w 2018 roku.

Od stycznia do września dokonaliśmy odpisów w wysokości 25,4 (19,1) mln EUR, na projektach ryzykownych w Industrial Solutions i w Niemczech. Po ostatniej ocenie przeprowadzonej w październiku pozostałe ryzyka na naszej liście projektów ryzykownych szacuje się na około 18 mln EUR. Możliwe, że rozliczenie niektórych projektów zakończonych technicznie w 2017 r. przesunie się na 2018 r.

Jeśli chodzi o starsze należności handlowe, szacowane całkowite ryzyko odpisów w 2017 r. jest niższe od przewidywanego maksymalnego poziomu 10 mln EUR. Wpływ szacowanych ryzyk po zakończeniu restrukturyzacji w zasadzie już się zmaterializował w naszych wynikach.

Na negatywne wyniki finansowe Caverion w 2017 roku największy wpływ mają wyniki na projektach. Jednocześnie rozpoczęliśmy starania, by w przyszłości zbudować silniejszą firmę. Więcej o naszej strategii powiemy podczas naszego Capital Market Day 7 listopada br. w Helsinkach."

 

Wytyczne na rok 2017

Wytyczne Caverion na rok 2017 pozostają bez zmian, to jest : „Caverion szacuje, że w 2017 r. przychody Grupy pozostaną na poziomie z roku poprzedniego (2016: 2 364 mln EUR). Caverion szacuje, że EBITDA Grupy z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji w roku 2017 wzrośnie ponad dwukrotnie (2016: 15,6 mln EUR). "

 

WEBCAST

W dniu 27 października 2017r. w Helsinkach odbyła się konferencja prasowa oraz transmisja online, związane z publikacją Raportu okresowego. Nagranie z konferencji można obejrzeć na stronie Caverion pod linkiem www.caverion.com/investors.

Tłumaczenie nieoficjalne z jęz. angielskiego. Pełny materiał dotyczący wyników za III kw. br. dostępny na www.caverion.com/investors.
Go back to list