Aktualności i Artykuły 2018

07.02.2018 | 18:16

Publikacja sprawozdania finansowego Caverion za IV kwartał 2017 roku

Zwrot i nowa strategia torują drogę ku przyszłości

wyniki 4 kwartału 2017

Mamy oznaki poprawy wyników!

1 października – 31 grudnia 2017

 • Przychody: 590,3 mln EUR (606,0 mln EUR).
 • EBITDA z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji: 3,7 (-10,5) mln EUR lub 0,6 (-1,7) procent przychodów.
 • EBITDA: 8,6 (-22,2) mln EUR lub 1,5 (-3,7) procent przychodów.
 • Przepływy pieniężne: 82,0 (28,0) mln EUR.
 • Zyski na akcję, podstawowe: -0,03 (-0,17) EUR na akcję.

1 stycznia – 31 grudnia 2017

 • Portfel zamówień: 1 491,0 mln EUR (1 408,1 mln EUR).
 • Przychody: 2 282,8 (2 364,1) mln EUR.
 • EBITDA z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji: 18,3 (15,6) mln EUR lub 0,8 (0,7) procent przychodów.
 • EBITDA: 11,0 (-11,4) mln EUR lub 0,5 (-0,5) procent przychodów.
 • Kapitał obrotowy: 6,1 mln (-2,6) mln EUR.
 • Przepływy pieniężne: -8,5 (-72,1) mln EUR.
 • Zyski na akcję, podstawowe: -0,03 (-0,17) EUR na akcję.

O ile nie zaznaczono inaczej, liczby w nawiasach odnoszą się do analogicznego okresu poprzedniego roku.

 

Komentarz Prezesa i dyrektora generalnego Ari Lehtoranty

„W 2017 r. kontynuowaliśmy program radykalnych zmian w firmie. Za rok 2017 nasz EBITDA po wyłączeniu kosztów restrukturyzacji wzrósł do 18,3 mln EUR (2016: 15,6 mln EUR). Był to wynik daleki od tego, co może nas zadowalać. Pomimo wdrożenia licznych działań korygujących byliśmy zmuszeni do księgowania odpisów i obniżenia prognoz w kilku starszych projektach. W ciągu roku stało się oczywiste, że o ile nasze nowe projekty generują lepsze wyniki, to jednak potrzebujemy więcej czasu, by poprawa stała się bardziej zauważalna. W tym samym czasie zaczęliśmy budować nowy, silniejszy Caverion i wdrażać naszą strategię „Fit for Growth”, która toruje nam drogę ku przyszłości.

W czwartym kwartale 2017 r. selektywnie podchodziliśmy do projektów oraz wzmacnialiśmy serwisy. Nasz EBITDA po wyłączeniu kosztów restrukturyzacji wyniósł 3,7 (-10,5) mln EUR. Na wynik znów wpływ miały odpisy z projektów w wysokości 5,7 (39,9) mln EUR i inne jednorazowe koszty, np. koszty prawne związane z rozliczaniem projektów obarczonych ryzykiem, a także zyski kapitałowe ze sprzedaży jednostki pod marką Krantz w Niemczech. Na wynik wpłynęły również ujemne korekty prognoz w starszych projektach oraz bardziej rozważne ujmowanie przychodów, związane ze zleceniami zmian w projektach. Wyniki w Projektach były słabe. Z drugiej strony serwisy stale poprawiały swoją wydajność.

Przychody Caverion w czwartym kwartale 2017 roku wyniosły 590,3 (606,0) mln EUR. Zgodnie z założeniami wyniki serwisów wzrosły o 4,1 procent, a tym samym mieliśmy najwyższy poziom zamówień w całym poprzednim kwartale – portfel zleceń na nasze usługi zwiększył się w ciągu roku o 18,5 procent. Przychody z projektów spadły o 10,1 proc., a w portfelu zamówień nastąpił spadek o 2,8 proc., co było wynikiem bardziej selektywnego podejścia do przetargów, zamknęliśmy też kilka nietrafionych projektów. To część naszej transformacji. Ubiegłoroczne przychody wyniosły 2 282,8 (2 364,1) mln EUR.

Po dokonaniu przez nas podziału, Dania i Norwegia znacznie poprawiły swoje wyniki. Finlandia i Austria odnotowały kolejny wzrost wyników; Industrial Solutions poprawił wyniki w stosunku do poprzednich kwartałów. Wynik w Niemczech był dodatni ze względu na zysk na kapitale ze sprzedaży jednostki Krantz, podczas gdy wynik z działalności był nadal ujemny z powodu odpisów z tytułu utraty wartości projektu i ujemnych zmian prognoz. Szwecja istotnie poprawiła wynik, ale pozostał on ujemny.

Jedna trzecia projektów w naszym portfelu została uruchomiona w 2016 r. lub wcześniej; zanim je zamkniemy, obarczone są pewnym ryzykiem. Uważamy jednak, że pozostałe ryzyka dotyczą głównie trzech zakończonych dużych projektów w Industrial Solutions, których skutki będą odrębnie wykazane w pozycji „Items affecting comparability”. Biznes Projekty powinien poprawić wynik w 2018 roku.

Kontynuowaliśmy realizację oszczędności z zakończonych działań restrukturyzacyjnych i ukrytych kosztów stałych. Nasze koszty osobowe były niższe o 4,9 procent, a pozostałe koszty operacyjne o 4,6 procent w stosunku do poprzedniego roku. To satysfakcjonujące, jeśli weźmiemy pod uwagę, że jednocześnie mieliśmy jednorazowe koszty związane ze zwolnieniami.

Jednym z najważniejszych wydarzeń czwartego kwartału była poprawa sytuacji finansowej, w tym cash flow – z 28,0 mln do 82,0 mln EUR – oraz kapitału obrotowego. Udało nam się uwolnić środki pieniężne, w tym dzięki zawarciu ugody dotyczącej projektu portu lotniczego Berlin – uzgodniliśmy wszystkie dotychczasowe zlecenia zmian w projekcie i jego dokończenie. Kapitał obrotowy spadł z 75,7 mln do 6,1 mln EUR. Nasz dług netto zmniejszył się z 145,5 mln do 64,0 mln EUR, a zadłużenie do 24,4 (78,7) procent. Cieszę się z poprawy płynności finansowej, ponieważ jest to dobry wskaźnik prowadzonej działalności.

Podjęliśmy wdrażanie nowej strategii, w szczególności działań w ramach priorytetu „Najlepsze wyniki na każdym poziomie”. Tym zajmują się różne zespoły we wszystkich kluczowych obszarach naszej działalności. Naszym głównym celem będzie wdrożenie tego priorytetu w fazie „Fit” strategii (dostosowania). Będziemy także rozwijać naszą ofertę usług i rozwiązań cyfrowych.

W roku 2018 nasz rynek pozostaje korzystny. W tym samym czasie poprawiło się zadowolenie naszych klientów; mają dobre opinie na temat kompetencji i podejścia naszych pracowników, a nasz odnowiony zespół zarządzający jest gotów podjąć kolejne działania w celu poprawy naszych wyników.”

 

PROGNOZA NA 2018

Perspektywy rynkowe dla usług i rozwiązań Caverion

Megatrendy w branży, takie jak wzrost technologii w środowiskach zabudowanych, wymogi w zakresie efektywności energetycznej, wzrastająca cyfryzacja i automatyzacja, a także urbanizacja, nadal podnoszą popyt na usługi i rozwiązania Caverion w nadchodzących latach.

Usługi (serwisy) 

Spodziewany jest silny wzrost popytu na usługi. Oczekuje się, że wraz ze wzrostem technologii w budynkach wzrośnie zapotrzebowanie na nowe usługi i rozwiązania związane z cyklem życia. Skłonność klientów do koncentrowania się na podstawowej działalności nadal otwiera przed Caverion możliwości w obszarze zlecanych operacji i konserwacji, szczególnie przez władze lokalne, przemysł i dostawców mediów.

Projekty 

Oczekuje się, że popyt na rynku projektów pozostanie niezmienny w sektorze prywatnym, jak i publicznym, ale konkurencja cenowa będzie silna. Niskie stopy procentowe i dostępność środków finansowania będą wspierać inwestycje. Spodziewamy się, że wzrośnie zapotrzebowanie na projektowanie i budowę całych rozwiązań technicznych w dużych i wymagających technicznie projektach. Wymogi dotyczące poprawy efektywności energetycznej, lepszych warunków w pomieszczeniach i zaostrzenie przepisów dotyczących ochrony środowiska będą znaczącymi czynnikami wspierającymi rozwój rynku.

 

Wytyczne na rok 2018

Caverion szacuje, że przychody Grupy za 2018 r. zmniejszą się w porównaniu z rokiem ubiegłym (2017: 2 282,8 mln EUR), zaś skorygowany EBITDA Grupy zwiększy się ponad dwukrotnie w 2018 r. (2017: 22,3 mln EUR).

WEBCAST

Zapis konferencji i webcast z dnia 7.02.2018 znajduje się na stronie www.caverion.com/investors.  Tamże kompletny raport finansowy korporacji.


Powyższy tekst stanowi nieoficjalne tłumaczenie z języka angielskiego publikacji ze strony www.caverion.com.

Go back to list