Aktualności i Artykuły 2018

27.07.2018 | 17:05

Podsumowanie I półrocza 2018 - kontynuacja rozwoju operacyjnego

H1-2018

Kontynuujemy doskonalenie operacji, natomiast przychody w II kwartale br. były nieco wyższe niż w ubiegłym roku – obniża się poziom ryzyka

1 kwietnia – 30 czerwca 2018

 • Przychody: 564,8 (563,3) mln euro.
 • Skorygowany EBITDA: 12,9 (4,5) mln euro lub 2,3 (0,8) procent przychodów.
 • EBITDA: -31,7 (-14,1) mln euro lub -5, (-2,5) procent przychodów, na co wpływ miała grzywna w wysokości 40,8 mln euro - oraz koszty powiązane - nałożona na Caverion Niemcy za złamanie przepisów antymonopolowych.
 • Zyski na akcję, podstawowe: -0,32 (-0,14) na akcję.
 • Zadłużenie netto/EBITDA*: 0,2x (3,4x).
 • W celu zapewnienia strategicznej elastyczności w czerwcu wyemitowane zostały udziały o wartości 60 mln euro.

1 stycznia – 30 czerwca 2018

 • Przychody: 1 091,6 (1 138,0) mln euro.
 • Skorygowany EBITDA: 23,9 (12,3) mln euro lub 2,2 (1,1) procent przychodów.
 • EBITDA: -21,8 (-16,1) mln euro lub -2,0 (-14) procent przychodów, na co wpływ miała grzywna w wysokości 40,8 mln euro - oraz koszty powiązane - nałożona na Caverion Niemcy za złamanie przepisów antymonopolowych.
 • Przepływy pieniężne netto przed opodatkowaniem i potrąceniem kosztów finansowych: 4,9 (-38,1) mln euro.
 • Zyski na akcję, podstawowe: -0,31 (-0,22) euro na akcję.
 • Wytyczne na 2018 pozostają niezmienione

O ile nie podano inaczej, liczby w nawiasach oznaczają analogiczne okresy poprzedniego roku. Dane za rok 2017 zostały sformułowane zgodnie z wymogami MSSF 15.

* W oparciu o zasady obliczeń potwierdzone przez strony pożyczające.

 

Ari Lehtoranta, Prezes i dyrektor generalny:

“Kontynuowaliśmy wdrażanie fazy dopasowania (“Fit”) naszej strategii, co w drugim kwartale 2018 roku znalazło odbicie w naszych wynikach. Nasz skorygowany EBITDA wyraźnie stale wzrastał, choć okresowo na ten trend ujemnie wpłynęły konkretne odpisy ze starych projektów oraz koszty prawne i związane z wdrażaniem nowej strategii. W II kwartale br. nasz skorygowany EBITDA wzrósł do 12,9 mln euro (w analogicznym okresie ub.r. 4,5 mln euro). Trzeba podkreślić, że zarówno jednostki biznesowe poprawiły swoje marże, jak też Biznes Projekty osiągnął przełomowy wynik. Nasz skorygowany EBITDA za pierwsze półrocze br. wzrósł do 23,9 (12,3) mln euro. Cieszy mnie, że zdołaliśmy w tym kwartale załatwić niektóre z największych roszczeń na projektach, w tym jedno odnoszące się do wielkiego projektu w Industrial Solutions. W wyniku tego zredukowaliśmy ryzyko związane ze starymi projektami.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed opodatkowaniem i potrąceniem kosztów finansowych wyniosły w drugim kwartale -15,0 (-25,9) mln euro, na co wpływ miała sezonowość. Nasz wskaźnik dług netto / EBITDA poprawił się do 0,2, zgodnie z zasadami kalkulacji potwierdzonymi przez naszych kredytodawców.

W dalszym ciągu wzmacnialiśmy nasze biznesy w Serwisach i utrzymywaliśmy selektywny wybór projektów. Przychody za drugi kwartał wyniosły 564,8 (563,3) mln euro, co oznacza wzrost o 0,3% lub 2,1% w walutach lokalnych. Przychody z tytułu świadczenia usług wzrosły o 4,2% lub 6,4% w walutach lokalnych. Przychody z Projektów spadły o 4,0 procent lub o 2,5 procent w walutach lokalnych. Cieszę się, że podczas gdy selektywnie podchodziliśmy do wyboru projektów, dzięki dobrym wynikom w Serwisach udało nam się zatrzymać spadek przychodów.

W drugim kwartale mieliśmy pozytywną zmianę rentowności i przepływów pieniężnych w większości dywizji. Szwecja oraz Industrial Solutions znacząco poprawiły swój wynik w porównaniu z ubiegłym rokiem. Finlandia, Norwegia i Austria stale miały dobre wyniki.

W tym kwartale z sukcesem wzmocniliśmy naszą pozycję finansową poprzez skierowaną emisję akcji o łącznej wartości 60 milionów euro; wpływy te wzmacniają naszą strategiczną elastyczność i umożliwiają płynne kontynuowanie realizacji naszej strategii w przyszłości, w tym inwestycje w cyfryzację i możliwe przejęcia w kluczowych obszarach usług.

Podstawą naszej strategii jest zagwarantowanie klientom najwyższej wartości dzięki doskonałemu doświadczeniu klienta. Jednocześnie rygorystycznie kontynuujemy wdrażanie Najlepszych wyników na każdym poziomie, które są podstawą naszego rozwoju operacyjnego. Planujemy kontynuować usprawnianie naszych operacji w wybranych dywizjach w drugiej połowie 2018 roku, co stanowi część naszego programu „Fit” i strategicznej transformacji. Korzystniejszy bilans umożliwia stopniowe przejście do fazy wzrostu. Przy mniejszej ekspozycji na ryzyko jesteśmy na bardziej stabilnej drodze do poprawy naszej rentowności.”

 

PROGNOZA NA 2018

Perspektywy rynkowe dla usług i rozwiązań Caverion

Od poprzedniego raportu kwartalnego nie nastąpiły większe zmiany w prognozach.

Megatrendy w branży, takie jak wzrost technologii w środowiskach zabudowanych, wymogi efektywności energetycznej, rosnąca cyfryzacja i automatyzacja, a także urbanizacja wciąż podnoszą popyt na usługi i rozwiązania Caverion w nadchodzących latach.

Serwisy

Spodziewany jest silny wzrost popytu na usługi. Wraz ze wzrostem technologii w budynkach oczekuje się, że wzrośnie też zapotrzebowanie na nowe usługi i rozwiązania cyfrowe oraz na rozwiązania w pełnym cyklu życia budynków. Tendencja klientów do koncentrowania się na podstawowej działalności nadal otwiera możliwości dla Caverion w zakresie operacji zlecanych i konserwacji, szczególnie dla obiektów władz publicznych, przemysłu i mediów.

Projekty

Oczekuje się, że rynek projektów powinien pozostać na dobrym poziomie; popyt będzie zarówno ze strony sektora prywatnego, jak i publicznego. Według prognoz konkurencja cenowa będzie ograniczona, a niskie stopy procentowe i dostępność finansowania będą wspierać inwestycje. Zapotrzebowanie na projektowanie i dostarczanie pełnych rozwiązań technicznych będzie rosło w odniesieniu do dużych i wymagających technicznie projektów. Wymogi dotyczące zwiększania efektywności energetycznej, lepszych warunków w pomieszczeniach i zaostrzenie przepisów dotyczących ochrony środowiska będą znaczącymi czynnikami wspierającymi pozytywny rozwój rynku.

Wytyczne 2018 rok

Wytyczne Caverion na rok 2018 pozostają niezmienione: “Caverion szacuje, że przychody Grupy w roku 2018 wzrosną z porównaniu z rokiem ubiegłym (2017: 2 275,8 mln euro). Skorygowany EBITDA Grupy będzie ponad dwukrotnie wyższy w 2018 (2017: 25,8 mln euro).”

SESJA INFORMACYJNA, WEBCAST

Konferencja prasowa oraz webcast dotyczące Raportu Finansowego za I półrocze 2018 r. odbyła się dzisiaj, tj. 25 lipca 2018 roku o godz. 10:00 (EEST) w Glo Hotel Kluuvi (VideoWall meeting room) w Helsinkach. Zapis wideo z konferencji oraz inne bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.caverion.com/investors.

Informacje finansowe, które będą publikowane w 2018 roku

Raport za III kwartał zostanie udostępniony 25 października 2018 roku. Wszystkie dane finansowe oraz informacje dla inwestorów są dostępne na www.caverion.com/investors, and IR App. Materiały można także zamówić przez e-mail wysłany na adres: IR@caverion.com.

CAVERION CORPORATION

Distrybucja: Nasdaq Helsinki, principal media, www.caverion.com

 

Tłumaczenie nieoficjalne na podstawie informacji ze strony www.caverion.com.

Go back to list