Opis pliku zawierającego dane osobowe

Zgodnie z sekcjami 10 i 24 fińskiej Ustawy o ochronie danych osobowych (523/1999).

Data sporządzenia: 29 grudnia 2016 r.

1. Administrator danych

Caverion Corporation
Panuntie 11, 00620 Helsinki, Finlandia
Tel.: +358 10 4071
Identyfikator przedsiębiorstwa: FI25341274

2. Osoba kontaktowa odpowiedzialna za opis pliku zawierającego dane osobowe

Sakari Toikkanen 
Head of Strategy & IT & Communications
Tel. +358 10 4071 (switchboard)

Ludmiła Lachawiec
Office and Communication Manager
Caverion Polska sp. z o.o.
Tel. +48 22 823 88 11/12

3. Nazwa rejestru danych osobowych

Rejestr klientów spółki Caverion.

4. Cel przetwarzania danych osobowych

Rejestr ma służyć do:

 • utrzymywania relacji z klientami oraz innych relacji biznesowych pomiędzy administratorem danych a podmiotem danych, a także zarządzania tymi relacjami;
 • przetwarzania opinii zwrotnych przekazywanych administratorowi danych;
 • rozwijania usług i produktów spółki Caverion oraz zarządzania nimi;
 •  zarządzania wewnętrznymi i zewnętrznymi zobowiązaniami spółki Caverion oraz jej spółek zależnych, podmiotów stowarzyszonych i podwykonawców w zakresie marketingu bezpośredniego, eksploracji danych oraz profilowania klientów. 

5. Zawartość rejestru danych osobowych

W rejestrze mogą być przechowywane następujące dane:

 • informacje przekazane przez podmiot danych, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.;
 • zapisane w plikach cookie dane dotyczące sposobu korzystania przez podmiot danych z witryny spółki Caverion;
 • zapisane w dzienniku dane dotyczące sposobu korzystania przez podmiot danych z witryny spółki Caverion, które pozwalają określić lokalizację użytkownika, jego preferencje oraz godzinę wizyty;
 • finansowe dane klientów związane z zakupem usług i produktów;
 • prośby i opinie klientów;
 • identyfikator klienta.

6. Typowe źródła informacji

 • Informacje przekazane przez podmiot danych.
 • Zapisane w plikach cookie informacje pozyskane z dysku twardego użytkownika przez spółkę Caverion, jej partnerów, podmioty stowarzyszone, spółki zależne i podwykonawców.

7. Typowe przypadki przekazywania danych osobowych oraz przekazywanie danych osobowych do państw spoza UE i EOG

Informacje są ujawniane i przekazywane w związku z wymienionymi wyżej celami jednostkom spółki Caverion, jej spółek zależnych, podmiotów stowarzyszonych i podwykonawców. Niektóre z tych jednostek znajdują się w krajach nienależących do UE ani EOG. Użytkownik wyraża zgodę na swobodne udostępnianie i przekazywanie jego danych osobowych przez Caverion w obrębie UE/EOG oraz poza UE/EOG zgodnie z zapisami rozdziału 5 fińskiej Ustawy o ochronie danych osobowych. W takich przypadkach spółka Caverion podejmuje stosowne działania, by zapewnić, że dane są przetwarzane zgodnie ze standardami spółki Caverion.

8. Bezpieczeństwo rejestru danych

Plik zawierający dane osobowe jest zabezpieczony hasłem oraz objęty ogólnymi zasadami ochrony danych w systemach informatycznych spółki Caverion, jej partnerów, podmiotów stowarzyszonych oraz podwykonawców. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy spółki Caverion, jej partnerów, podmiotów stowarzyszonych i podwykonawców.