Polityka prywatności

Spółka Caverion zobowiązuje się do chronienia prywatności użytkowników swoich usług zgodnie z dyrektywą 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (tj. dyrektywą o ochronie danych osobowych) oraz jej późniejszymi zmianami, lokalnymi przepisami prawa wdrożonymi w państwach członkowskich UE na podstawie tej dyrektywy oraz wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami.Korzystając z tej Witryny, Użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki. Korzystając z tej Witryny, Użytkownik wyraża zgodę na to, w jaki sposób zapisujemy i wykorzystujemy pliki cookie zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na opisane poniżej sposoby wykorzystania danych, nie powinien przeglądać Witryny.

Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z niniejszą Polityką prywatności należy kierować na adres wskazany w sekcji „Definicje” poniżej.

Definicje

„Caverion”, „My” lub „Spółka”: spółka Caverion, identyfikator przedsiębiorstwa: FI25341274, Panuntie 11, 00620 Finlandia. Telefon: +358 10 4071. Adres e-mail: Communications@caverion.com Dane osobowe: wszelkie dane dotyczące żyjącej osoby fizycznej, które mogą zostać z nią pośrednio lub bezpośrednio powiązane. „Użytkownik” lub „Klient”: użytkownik tej Witryny.

„Witryna”: witryna dostępna pod następującym głównym adresem URL: caverion.com oraz jej domeny krajowe, strony docelowe kampanii marketingowych (np. hub.caverion.com) i platformy społecznościowe spółki Caverion.

Pliki cookie

„Plik cookie” to niewielki plik tekstowy zapisywany przez serwer WWW na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika podczas jego wizyty w Witrynie. Pliki cookie umożliwiają identyfikację urządzenia Użytkownika podczas kolejnych wizyt w witrynie oraz dostosowanie witryny do jego preferencji. Każdy plik cookie jest indywidualnie przypisywany do urządzenia końcowego Użytkownika, a zapisane w nim informacje mogą zostać odczytane wyłącznie przez serwer, który posłużył do zapisania pliku cookie na urządzeniu. Plik cookie nie umożliwia uruchamiania programów na urządzeniu Użytkownika. Nie może być też wykorzystany do instalowania wirusów ani innego złośliwego oprogramowania na urządzeniu końcowym ani do uszkodzenia takiego urządzenia lub plików danych. Użytkownika nie można zidentyfikować wyłącznie przez zastosowanie plików cookie bądź podobnych technologii. Pliki cookie stosowane w tej Witrynie są używane w sposób nienaruszający prywatności Użytkownika usługi. Pliki cookie służą na przykład do pomiarów i badań pozwalających ustalić sposób i częstotliwość korzystania z Witryny przez użytkowników. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w marketingu bezpośrednim skierowanym do firm lub w marketingu opartym na listach użytkowników i remarketingu. Celem takiego marketingu jest dostarczenie informacji na temat aktualnych usług spółki Użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili Witrynę spółki. Zbierane informacje mogą być również wykorzystane do opracowywana raportów demograficznych oraz raportów dotyczących zainteresowań użytkowników i wyświetleń w sieci reklamowej Google (GDN). 

Pliki cookie nie umożliwiają dostępu do nośnika danych urządzenia końcowego, na przykład dysku twardego, ani jego kopiowania. Użytkownik może zablokować pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, ale może to spowodować pogorszenie funkcjonalności strony internetowej i w związku z tym nie jest zalecane. Użytkownik może też w dowolnym momencie usunąć pliki cookie z przeglądarki internetowej.

Remarketing

Użytkownicy mogą być celem działań marketingowych poprzez korzystanie z systemów zewnętrznych dostawców usług takich jak Google i Facebook, którzy wykorzystują śledzące pliki cookie (remarketingowe) do wyświetlania reklam. Dzięki remarketingowi spółka Caverion może dostosowywać swoje działania marketingowe do preferencji Użytkownika. Internetowe reklamy behawioralnePliki cookie służą do zbierania informacji o zachowaniach Użytkownika w Internecie. Zewnętrzni dostawcy usług mogą wyświetlać nasze reklamy Użytkownikowi w innych witrynach i aplikacjach.  Najnowsza wersja zasad Google dotyczących reklam spersonalizowanych jest dostępna pod adresem: http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=pl&answer=143465

Użytkownik może zarządzać marketingiem opartym na listach użytkowników w witrynie Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com/pl. Ustawieniami reklam wyświetlanych przez Google można zarządzać pod adresem: http://google.com/ads/preferences 

Rezygnacja z remarketingu

Analityka stron internetowych

W tej Witrynie jest wykorzystywane narzędzie Google Analytics — usługa do analityki stron internetowych obsługiwana przez Google Inc. („Google”). W usługach analityki witryn internetowych używa się plików cookie (plików tekstowych) do analizowania ruchu w witrynie internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie (takie jak adresy IP) są przekazywane dostawcy usług (Google w USA) i przez niego przechowywane. Dostawca usług wykorzystuje następnie te dane do generowania raportów dla właścicieli witryn internetowych oraz oferowania im innych usług związanych z aktywnością użytkowników w witrynie i sposobami korzystania przez użytkowników z Internetu.Dostawca usług może przekazywać dane osobom trzecim w przypadkach, w których jest do tego zobowiązany na mocy prawa lub w których osoby trzecie przetwarzają informacje w jego imieniu.Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, ale może to spowodować pogorszenie funkcjonalności strony internetowej.

Korzystając z tej Witryny i przeglądając jej zawartość, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych przez dostawcę usługi analityki stron internetowych zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki do celów w niej opisanych.

Rezygnacja z analityki

Marketing bezpośredni

Podczas korzystania z Witryny Użytkownik może zostać poproszony o zgodę na otrzymywanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub tradycyjnej. Udzielenie jej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez spółkę Caverion i jej podmioty stowarzyszone Danych osobowych Użytkownika w celu przekazywania mu informacji o m.in. produktach, usługach i promocjach. 

Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące marketingu bezpośredniego, korzystając z możliwości rezygnacji wskazanej w każdym komunikacie marketingowym tego typu. W przypadku rezygnacji spółka Caverion nie usunie automatycznie Danych osobowych Użytkownika ze swojej bazy danych, ale usunie dane kontaktowe Użytkownika z listy e-mailowej. 

Informacje o relacjach z klientem

Caverion może przekazywać istniejącym klientom informacje związane z ich relacją ze spółką Caverion za pośrednictwem poczty elektronicznej, nawet jeśli Użytkownik nie wyraził jasno chęci ich otrzymywania. Podobnie jak w przypadku marketingu bezpośredniego Użytkownik może skorzystać z możliwości rezygnacji wskazanej w wiadomościach tego typu.

Zbieranie Danych osobowych

Użytkownik może odwiedzać Witrynę bez konieczności podawania danych osobowych. Na niektórych stronach Witryny możemy jednak poprosić Użytkownika o podanie danych osobowych na potrzeby rejestracji w określonej usłudze. 

Caverion gromadzi tylko te Dane osobowe, które są istotne dla relacji spółki z Klientem, i nie przechowuje tych danych dłużej niż jest to konieczne w odniesieniu do celów i okresu, które wynikają z umowy lub przepisów prawa. 

Cel przetwarzania Danych osobowych

Cel przetwarzania Danych osobowych przez spółkę Caverion to: 

  • poprawa jakości usług oraz zapewnienie usług dostosowanych do wymagań klientów, jak również treści opracowanych w oparciu o potrzeby i zainteresowania użytkowników, co obejmuje kampanie marketingowe, aplikacje, sprzedaż bezpośrednią przez telefon itp.; 
  • organizowanie konkursów i innych akcji promocyjnych;
  • informowanie o zmianach dotyczących polityki, produktów i/lub usług spółki Caverion;
  • zapewnienie bezpiecznego korzystania z Witryny przy użyciu różnych urządzeń;
  • rozwój Witryny;
  • przetwarzanie i obsługa zgłoszeń reklamacyjnych i wniosków;
  • poprawa jakości usług na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród klientów oraz opinii na temat Witryny.

Ochrona Danych osobowych

Wszystkie Dane osobowe przekazywane spółce Caverion są przechowywane na bezpiecznych serwerach, a dostęp do tych danych i otoczenia wymaga uwierzytelnienia. Spółka Caverion i jej dostawcy usług podejmą wszelkie stosowne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkownika. Spółka Caverion jest uprawniona, ale nie zobligowana, do zachowania informacji zapisanych w bazach danych spółki oraz informacji pozyskanych na podstawie aktywności Klienta w Witrynie i do korzystania z nich w ramach stosownego okresu. 

Przekazywanie Danych osobowych

Caverion nie będzie przekazywać żadnych Danych osobowych poza obszar spółki, jej partnerów, podmiotów stowarzyszonych, spółek zależnych, dostawców i podwykonawców. W celu zapewnienia prawidłowego działania Witryny oraz uproszczenia operacji globalnych może być wymagane udostępnianie Danych osobowych użytkownika i przekazywanie ich firmom działającym poza terytorium Finlandii (na przykład gdy serwery spółki są zlokalizowane w innym kraju) i UE/EOG. Użytkownik wyraża zgodę na swobodne udostępnianie i przekazywanie jego Danych osobowych przez spółkę Caverion w obrębie UE/EOG do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności oraz poza UE/EOG zgodnie z zapisami rozdziału 5 fińskiej ustawy o ochronie danych osobowych. W takich przypadkach spółka Caverion podejmuje stosowne działania, aby zapewnić, że dane są przetwarzane zgodnie z jej standardami. 

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Użytkownik jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, sprzedaży na odległość i innych rodzajów komunikacji marketingowej oraz badań rynkowych i badań opinii publicznej (rezygnacja) poprzez przekazanie stosownej informacji. Elektroniczne środki przekazu (wiadomości e-mail, SMS itp.) są stosowane do komunikacji marketingowej tylko w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na taki rodzaj komunikacji (zgoda), przy czym z subskrypcji można zrezygnować w dowolnym momencie. Prawo do dostępu i poprawiania danych

Użytkownik jest uprawniony do dostępu do swoich Danych osobowych przechowywanych w bazie danych spółki poprzez złożenie stosownego wniosku w formie własnoręcznie podpisanego lub podobnego możliwego do zweryfikowania dokumentu bądź osobiste stawienie się w lokalu spółki. Użytkownik może również weryfikować, aktualizować, usuwać i poprawiać swoje Dane osobowe lub złożyć wniosek o wykonanie takich czynności. Użytkownik ma prawo do uzyskania bezpłatnego dostępu do swoich Danych osobowych raz w roku. Wniosek o cofnięcie zgody na korzystanie z Danych osobowych Użytkownika może uniemożliwić spółce Caverion przekazanie informacji, o które prosił Użytkownik.

Witryny i usługi zewnętrznych dostawców

Nasze witryny mogą zawierać łącza do witryn zewnętrznych dostawców. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez witryny tych dostawców na warunkach innych niż warunki spółki Caverion. Caverion nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie, politykę prywatności i praktyki dotyczące informacji o klientach stosowane w witrynach zewnętrznych dostawców, do których łącza znajdują się w Witrynie spółki lub niniejszej Polityce prywatności.

Nasza Witryna może umożliwiać promowanie i udostępnianie treści w serwisach społecznościowych (takich jak Facebook, Twitter itp.). Korzystanie z treści udostępnionych przez Użytkownika i powiązanych informacji (w tym Danych osobowych) w tych serwisach podlega warunkom i polityce prywatności danego dostawcy usługi, a spółka nie ma w tym zakresie prawa dostępu ani kontroli. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do usług świadczonych przez tych zewnętrznych dostawców.

Aktualizacje Polityki prywatności

Caverion zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszej Polityki prywatności. Z tego względu zaleca się okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem ewentualnych zmian. 
Szczegółowe dane kontaktowe

Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się ze spółką Caverion w celu kontroli swoich Danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze spółką Caverion, korzystając z formularza dostępnego w Witrynie.