Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 30 kwietnia 2018 r.

Jako administrator danych, Caverion Corporation ma obowiązek chronić Twoje dane osobowe. Chcemy, aby z pełnym zaufaniem powierzano nam dane, które będziemy przetwarzać. Stosowane przez nas mechanizmy ochrony są zgodne z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i innymi obowiązującymi przepisami prawa. 

Zachęcamy do wnikliwego przeczytania  niniejszejpolityki prywatności.  

1. Kto gromadzi Twoje dane osobowe

Odwołania do Caverion w treści niniejszej polityki prywatności oznaczają Spółkę Caverion Corporation i jej podmioty zależne wymienione w najnowszym dostępnym sprawozdaniu finansowym Caverion Corporation. Caverion to grupa firm, której spółka-matka jest notowana na giełdzie Nasdaq Helsinki. Siedziba Caverion Corporation mieści się w Helsinkach w Finlandii. 

Informacje kontaktowe 
Caverion Polska sp. z o. o.
Emila Stachowska 
Kłobucka 25, 02-699 Warszawa
+48 22 823 88 11
E-mail: office.pl@caverion.com

2. Ochrona danych osobowych

Kwestię prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Wszystkie dane osobowe przekazywane Spółce Caverion są przechowywane na bezpiecznych serwerach i tylko pracownicy oraz osoby trzecie, które potrzebują tych informacji mają do nich dostęp. Osoby mające dostęp do danych osobowych są zobowiązane zachować ich poufność. Spółka Caverion i jej dostawcy usług będą podejmować wszelkie stosowne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. 

3. Definicje

Określenia „Caverion”, „nam”, „my”, „firma”, „spółka” i podobne odnoszą się do Spółki Caverion Corporation oraz jej podmiotów zależnych, które mogą przetwarzać Twoje dane osobowe, o czym wspomniano w  1 punkcie powyżej.   

„dane osobowe” to wszelkiego rodzaju informacje, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują osobę fizyczną albo w połączeniu z innymi informacjami mogą służyć do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przykłady danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia. 

„wrażliwe dane osobowe” to niektóre specjalne kategorie danych osobowych, które dostarczają bardziej prywatnych informacji o osobie. Przykłady danych osobowych: rasa lub pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, wyznanie, przekonania lub przynależność do związków zawodowych. 

„użytkownik”, „użytkownicy”, „Ty”, „osoba, której dane dotyczą” lub „osoba” to użytkownicy naszych witryn internetowych, użytkownicy naszych usług i inne osoby zewnętrzne wobec Caverion, które przekazują dane osobowe Spółce Caverion. 

„witryna internetowa” to witryna dostępna pod następującym głównym adresem URL: caverion.com oraz jej domeny krajowe, strony docelowe kampanii marketingowych (np. hub.caverion.com) i witryny internetowych usług rekrutacyjnych (np. careers.fi/caverion).

4. Informacje zbierane przez Caverion i cele gromadzenia danych osobowych

Dane osobowe gromadzimy wyłącznie w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności.  Zbieramy informacje (a) podane bezpośrednio przez Ciebie, ale również (b) informacje pobierane automatycznie lub (c) pozyskane ze źródeł zewnętrznych. W tym dokumencie opisujemy sposób postępowania z danymi osobowymi różnych grup osób, których dane dotyczą. Czasami łączymy informacje otrzymane od Ciebie oraz pozyskane z internetu, spoza internetu i od osób trzecich, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami w zakresie przetwarzania danych osobowych.  

Twoje dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów wymienionych w niniejszej polityce prywatności, chyba że otrzymamy Twoją dodatkową zgodę na wykorzystanie ich do innych celów. 


Polityka prywatności

  • 4.1. Użytkownik witryn internetowych

  • 4.2. Klienci

  • 4.3. Kandydaci

  • 4.4. Pracownik zewnętrzny

  • 4.5. Dostawcy

  • 4.6. Osoby odwiedzające budynki

5. Podstawa prawna przetwarzania

Obowiązująca podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zależy od okoliczności związanych z operacjami przetwarzania, zgodnie z opisem poniżej:

5.1. Zgoda 

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla jednego lub więcej celów, które wymagają Twojej zgody, stwierdzimy to jednoznacznie i wystąpimy o Twoją zgodę. Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6(1)(a) RODO. Będziemy Cię prosić o zgodę np. w sytuacji, gdy zechcemy użyć Twoich zdjęć lub filmów do celów marketingowych lub sprawdzania historii osoby.

5.2. Realizacja umowy 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy, np. o świadczenie pewnych usług, których osoba, której dane dotyczą  jest stroną, art. 6(1)(b) RODO będzie podstawą prawną takiego przetwarzania. To samo dotyczy konieczności  przetwarzania danychw związku z przygotowaniem umowy, np. zapytań o nasze produkty i usługi. 

5.3. Wymóg prawny 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu spełnienia wymogu prawnego, np. dopełnienia obowiązków podatkowych, podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6(1)(c) RODO.

5.4. Żywotne interesy 

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, na przykład w sytuacji, gdy osoba odwiedzająca nasze obiekty dozna wypadku i jej dane należy przekazać personelowi medycznemu, art. 6(1)(d) RODO będzie podstawą prawną takiego przetwarzania. 

5.5. Uzasadnione interesy 

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla celów nieobjętych żadną z wymienionych wyżej podstaw prawnych, ale można je uznać za dozwolone w związku z uzasadnionymi interesami Caverion, takimi jak działania marketingowe o minimalnym wpływie na prywatność, podstawą prawną takiego przetwarzania będzieart. 6(1)(f) RODO 

6. Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych

Caverion ujawnia i przekazuje dane osobowe wyłącznie osobom i firmom, które muszą ich używać. Pilnujemy, aby podmioty, którym ujawniamy i przekazujemy informacje, były odpowiednio poinformowane o korzystaniu przez nas z danych osobowych oraz zobowiązały się do przestrzegania ograniczeń związanych z ich wykorzystywaniem, w tym o zachowaniu poufności. Niektóre zainteresowane strony działają poza regionem UE/EOG. Ujawniając i przekazując dane osobowe do krajów spoza UE/EOG, zawsze przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszej polityki prywatności. Na przykład, jeśli osoba, której dane dotyczą ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, możemy zastosować postanowienia porozumienia Privacy Shield zawartego między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.  W razie potrzeby ujawniamy i przekazujemy dane osobowe następującym zainteresowanym stronom: 

6.1. Spółki z Grupy Caverion

Ponieważ cała Grupa ma wspólną infrastrukturę IT i wspólną wiedzę, którą się dzieli w obrębie Grupy, Twoje dane osobowe będą dostępne we wszystkich spółkach Grupy Caverion do celów opisanych w tym dokumencie. Zwracamy uwagę, że trafią one również do naszych podmiotów zależnych spoza UE/EOG (np. Rosji).   

6.2. Dostawcy i podwykonawcy

W niektórych obszarach działalności biznesowej, np. utrzymania systemów informatycznych, korzystamy z pomocy zewnętrznych usługodawców. 

6.3. Osoby trzecie

Posiadane dane osobowe udostępniamy innym partnerom i zainteresowanym stronom. W naszych witrynach internetowych stosujemy również pliki cookie i znaczniki nawigacyjne WWW (web beacon), w związku z czym udostępniamy informacje osobom trzecim, które je gromadzą. Przeczytaj naszą politykę dotyczącą plików cookie.

Poniżej wymieniono cele przekazywania danych osobowych

Twój wniosek lub zgoda: Za Twoją zgodą lub na Twój wniosek możemy przekazać Twoje dane osobowe osobom trzecim.

Usługi świadczone firmie lub naszym pracownikom: Korzystamy z dostawców, którzy wspierają naszą działalność biznesową poprzez świadczenie usług w naszym imieniu. 

Nabycie, podział lub zbycie jednostki biznesowej albo spółki: Przekazanie może być związane z nabyciem, podziałem albo zbyciem spółki należącej do Grupy lub jednostki biznesowej, ponieważ dane osobowe są składnikiem przenoszonego majątku. 

Udostępnianie informacji partnerom: Czasami możemy przekazać Twoje dane osobowe partnerom współpracującym z naszą Spółką, tak aby mogli przedstawić Ci swoje usługi. 

Postępowania prawne: Czasami musimy przekazać Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa albo na żądanie sądu, urzędu lub podobnego organu. Możemy je również udostępniać przy zasięganiu porady prawników lub innych doradców (przedstawicieli banków, księgowych, potencjalnych nabywców i dostawców).

Ochrona bezpieczeństwa, obiektów, prywatności lub praw zainteresowanych osób 

Inne formy wykorzystywania danych osobowych wymienione w rozdziale „Cele gromadzenia danych osobowych” 

7. Twoje prawa 

Jako osoba, której dane dotyczą, masz określone prawa związane z danymi osobowymi. 

7.1. Prawo dostępu, poprawiania i sprzeciwu 

Możesz się z nami skontaktować a poinformujemy Cię o posiadanych i przetwarzanych danych osobowych, które Ciebie dotyczą oraz celach wykorzystania tych danych. Masz prawo żądać skorygowania wszelkich błędnych, niekompletnych, nieaktualnych i niepotrzebnych danych osobowych będących w naszym posiadaniu. Możesz wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania niektórych danych osobowych, np. w marketingu bezpośrednim, jeśli dane są przetwarzane w celach innych niż te, które są konieczne do świadczenia usług lub wypełnienia zobowiązań prawnych. Możesz również cofnąć wydaną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Pamiętaj jednak, że wyrażenie sprzeciwu może ograniczyć Twój dostęp do naszych usług lub ich funkcji.

7.2. Prawo do usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania

Możesz również poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych z naszych systemów. Spełnimy taką prośbę, chyba że istnieją uzasadnione przeciwwskazania. Po usunięciu danych możemy nie być w stanie natychmiast usunąć z naszych aktywnych serwerów i systemów zapasowych wszystkich pozostałych kopii. Kopie zostaną wykasowane najszybciej, jak to będzie możliwe. Jeśli poprosisz nas o ograniczenie przetwarzania niektórych danych osobowych, ryzykujesz utratą dostępu do części funkcji w naszej witrynie internetowej i innych usługach.

7.3. Prawo do przenoszenia danych

Dane osobowe, które nam podajesz, masz prawo otrzymać w usystematyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu formacie, gdy są one przetwarzane automatycznie w ramach  udzielonej zgody, realizacji umowy lub czynności związanych z przygotowaniem umowy.

Te prawa (7.1.–7.3.) można egzekwować za pomocą formularza Wniosek osoby, której dane dotyczą. Możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości. Możemy także odrzucać wnioski, które się powtarzają, są niemożliwe do realizacji lub są bezpodstawne. Po otrzymaniu wszystkich informacji dotyczących Twojego wniosku (włącznie z potwierdzeniem tożsamości) rozpoczniemy jego realizację. Dołożymy wszelkich starań, aby zrobić to w okresie jednego (1) miesiąca. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu realizacja wniosku w tym 1-miesięcznym okresie nie będzie możliwa, poinformujemy Cię o opóźnieniu tak szybko, jak będzie to możliwe. Maksymalny czas realizacji wniosku wynosi trzy (3) miesiące.  Zaznaczamy, że w przypadku niektórych zgłoszeń o dostęp do danych osobowych, ich sprostowanie, ograniczenie przetwarzania lub usunięcie, realizacja wniosku może być niemożliwa ze względu na obowiązujące przepisy prawa. 

7.4. Zgody

Jeśli podstawą przekazania nam Twoich danych osobowych była Twoja zgoda, możesz ją w każdej chwili wycofać. Zgodę na otrzymywanie cyfrowych treści marketingowych możesz wycofać tutaj

Jeśli wyrazisz zgodę dotyczącą materiałów wizualnych (zdjęć, filmów) lub treści (wpisów na blogach, artykułów), możesz ją wycofać tutaj. Pamiętaj, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne, abyśmy mogli dostarczać Ci nasze produkty i usługi. Cofnięcie zgody może spowodować, że nie będziemy w stanie świadczyć Ci usług.  

7.5. Skargi

Jeśli masz zastrzeżenia wobec decyzji lub działań Caverion, zawsze możesz złożyć skargę lokalnemu organowi ds. ochrony danych. 

8. Pliki cookie i znaczniki nawigacyjne WWW

W naszych witrynach internetowych stosujemy pliki cookie i znaczniki nawigacyjne WWW (web beacon). Przeczytaj naszą politykę dotyczącą plików cookie.

9. Przechowywanie danych osobowych

Mamy prawo przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do uzasadnionych celów lub wymagane przepisami prawa. Kryteriami służącymi do ustalania okresu przechowywania danych osobowych są obowiązujące ustawowe okresy przechowywania i uzasadniony cel. Czasami jesteśmy zmuszeni zachować dane osobowe pracowników nawet po rozwiązaniu stosunku pracy w związku z obowiązującymi przepisami i/lub na potrzeby rozstrzygania ewentualnych sporów. Długość okresu przechowywania zależy od charakteru danych i obowiązujących przepisów prawa. Na życzenie możemy przedstawić szczegółowy wykaz stosowanych okresów. Cały czas usuwamy i/lub anonimizujemy Twoje dane osobowe, gdy przestają być potrzebne do celów, dla których były przetwarzane. 

10. Zmiany treści polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego przeglądania, modyfikowania i aktualizowania niniejszej polityki prywatności. Jeśli wprowadzimy zmiany, wyraźnie odnotujemy datę ich dokonania. Regularnie czytaj treść polityki, szczególnie przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych. Nie będziemy zawiadamiać użytkowników o każdej aktualizacji, jednak w przypadku ważnych zmian w treści polityki lub sposobach wykorzystywania danych podejmiemy stosowne wysiłki w celu poinformowania o tym.