Nasi ludzie

Firma Caverion zawdzięcza swój sukces biznesowy około 16000 specjalistów ds. Usług i projektów w jedenastu krajach Europy. Caverion kontynuuje swoją podróż w kierunku wiodącej firmy usługowej i specjalisty w dziedzinie projektów obejmujących cały cykl życia budynków, branż i infrastruktury. Dokładamy wszelkich starań aby zostać prekursorem, zwłaszcza w zakresie inteligentnych technologii, zapewniając doskonałą obsługę klientów i wyspecjalizowanych pracowników.

Nasi klienci doceniają kompleksową obsługę Caverion oraz umiejętność szybkiego reagowania i skutecznego rozwiązywania problemów. Nasi pracownicy pozostają w stałym kontakcie ze wszystkimi klientami, dlatego tak ważne jest, aby oferować naszym specjalistom środowisko pracy, które pozwoli wykorzystać ich najwyższy potencjał na każdym szczeblu i zapewnić doskonałą obsługę każdego klienta. Aby ułatwić realizację tego procesu, wprowadziliśmy zaktualizowaną Politykę HR, która określa nasze kluczowe zasady w zarządzaniu zasobami ludzkimi, a także zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, wynagradzania, przywództwa i wielu innych ważnych praktyk.

Działalność Caverion jest zgodna z obowiązującymi zasadami etycznymi. Prawa i obowiązki personelu obejmują prawo do bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, dobrego samopoczucia w miejscu pracy, a także eliminowanie na każdym kroku wszelkiego rodzaju dyskryminacji. Cenimy wielokulturową siłę roboczą i chcemy zapewnić wszystkim pracownikom takie same możliwości. W 2019 r. zwróciliśmy szczególną uwagę na wkład twórczy pracowników płci żeńskiej, poprzez wspieranie równych szans i rozwój naszego środowiska pracy. Jest to również jedna z naszych mocnych stron, zgodnie z naszą ankietą dotyczącą zaangażowania Spirit. 87% zatrudnionych pracowników uważa, że nasi liderzy zawsze zachowują się uczciwie i etycznie.

People walking (1).jpg

Tworzenie najlepszego środowiska pracy.


Wyróżniamy się dzięki naszym ludziom.

Otoczenie biznesowe wciąż ewoluuje. Megatrendy, gospodarka światowa i coraz większy nacisk na zrównoważony rozwój mają duży wpływ na naszą działalność i środowisko pracy. Wciąż udoskonalamy poniższe strategiczne obszary zainteresowania:

  • Najwyższa wydajność na każdym poziomie
  • Inspirujące kierownictwo
  • Właściwi ludzie na właściwych miejscach
  • Profesjonalny rozwój

Nasze badanie zaangażowania „Spirit” zostało przeprowadzone w październiku 2019 r. i uzyskało najwyższy w historii wskaźnik odpowiedzi równy 85%. Wszystkim krajom udało się poprawić wskaźnik odpowiedzi, wyraźnie pokazując wolę naszych pracowników do wpływania na nasz sposób pracy i wspólny sukces. Wyniki pokazują, że nasi pracownicy są naprawdę zaangażowani. Wskaźnik zaangażowania pracowników wynosi 81%, co jest dobrym wynikiem i znacznie przewyższa wynik wyniki zarejestrowane u konkurencji (78%).

Wyniki te zostaną wykorzystane przy określaniu kierunków rozwoju na kolejne lata. Najwyższe kierownictwo jest nadal w centrum uwagi. Stąd podjęliśmy decyzję o utworzeniu wspólnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, aby wspierać naszych liderów w ich pracy. Ten nowy system zostanie uruchomiony w 2020 roku, oferując naszym liderom pomoc w podejmowaniu decyzji na tematy związane z zasobami ludzkimi

W 2019 roku skupiliśmy się na rozwijaniu kompetencji potrzebnych do realizacji naszych projektów i zarządzaniu usługami oraz w obszarach technicznych. W 2019 roku kontynuowaliśmy wcześniej przyjętą politykę organizowania staży i praktyk zawodowych pomagających w pozyskaniu kompetentnych pracowników Caverion. W kategorii dużych firm (powyżej 1000 pracowników), Caverion Finland otrzymała nagrodę „Najbardziej odpowiedzialny pracodawca prac sezonowych 2019”. To efekt dobrze zorganizowanej rekrutacji i on-boardingu oraz odpowiedniego kierownictwa i wsparcia ze strony menedżerów

Rozwój kultury pracy i kompetencji

Rozwijamy wspólną kulturę Caverion i tworzymy solidne podstawy dla najlepszego miejsca pracy. W ramach aktualizacji naszej strategii w 2019 roku, rozpoczęliśmy fascynującą podróż kulturową Caverion, prowadząc zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne analizy naszej obecnej kultury pracy. Badanie zaangażowania pracowników Spirit, a także badanie satysfakcji klientów dostarczyło dodatkowo wielu przydatnych informacji. Głównym celem jest wzmocnienie najlepszych praktyk firmy i określenie, w jaki sposób powinniśmy rozwijać metody pracy, aby budować przyszły sukces przedsiębiorstwa.

Jesienią 2019 roku przeprowadziliśmy lokalne warsztaty w celu przybliżenia naszych obecnych metod pracy i określenia obszarów wymagających dalszego doskonalenia w przyszłości. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich grup pracowniczych. W sumie 250 pracowników z pięciu różnych krajów. Materiały z warsztatów zostały zapisane cyfrowo i dokładnie przeanalizowane. W 2020 roku będziemy kontynuować naszą podróż kulturową, angażując do dyskusji nowych interesariuszy. W rezultacie zdefiniujemy kluczowe czynniki wpływające na kulturę pracy w Caverion i określimy, jak wykorzystać je w praktyce.

Aktywny rozwój umiejętności przywódczych

W 2019 roku zaoferowaliśmy liderom Caverion szereg szkoleń dla kadr kierowniczych, programy mentoringowe i warsztaty dotyczące rozwoju zespołu i zarządzania informacją zwrotną. W wydarzeniach tych uczestniczyło łącznie około 3900 osób.

W 2019 roku skoncentrowaliśmy się szczególnie na wdrożeniu wspólnych szkoleń kierowniczych dla wszystkich nowych menedżerów w Caverion, aby płynnie wdrożyć ich do nowej roli przywódczej. Program rozwoju najwyższego kierownictwa Caverion License to Lead został opracowany w 2018 r. i od początku 2019 r. rozpoczęliśmy jego pełne wdrażanie. Program szkoleń obejmuje szkolenia indywidualne, szkolenia stacjonarne, eLearning i filmy instruktarzowe.

Dodatkowo utworzyliśmy w Norwegii i Finlandii nowy program dla menedżerów o nazwie Step Ahead, a oddział Division Industrial Solutions kontynuował wdrażanie programu Leadership Safari obejmującego cały Caverion. Ponadto w ciągu roku zorganizowaliśmy we wszystkich krajach objętych działalnością Caverion wiele lokalnych szkoleń dla kierownictwa.

 

Poszanowanie praw człowieka

Zgodnie z Kodeksem postępowania Caverion, w firmie nie dopuszcza się jakiejkolwiek dyskryminacji związanej z wiekiem, płcią, narodowością, statusem społecznym, religią, niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową, poglądami politycznymi, orientacją seksualną lub jakiejkolwiek innej. Kodeks postępowania Caverion promuję równouprawnienie oraz wspiera równość płci i różnorodność. Przestrzegane są prawa człowieka wynikające z umów międzynarodowych.

Caverion nie toleruje jakichkolwiek przejawów dyskryminacji, nękania lub wszelkich działań niezgodnych z prawem.

Dzięki kodeksowi postępowania jasne jest w jaki sposób pracownicy mogą zgłaszać podejrzenie niewłaściwego postępowania oraz jak przebiega procedura śledcza. Wszelkie zgłoszenia podejrzenia niewłaściwego postępowania są badane bez zbędnej zwłoki z poszanowaniem wszelkich zasad zachowania poufności. Natychmiast podejmiemy niezbędne środki zaradcze, jeśli w naszej działalności biznesowej lub sieci dostaw wykryte zostaną oznaki nielegalnego lub nieetycznego zachowania.

Dysponujemy internetowym kanałem raportowania, za pośrednictwem którego pracownicy mogą poufnie zgłaszać swoje spostrzeżenia dotyczące podejrzewanych nieprawidłowości. Wszelkie raporty można dodatkowo przesyłać za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail. Prezes i dyrektor generalny Caverion oficjalnie oświadczył, że jakiekolwiek szkodliwe działania skierowane przeciwko osobom informującym najwyższe kierownictwo w dobrej wierze za pośrednictwem kanału raportowania etycznego nie będą tolerowane.

Wynagrodzenia

Wynagrodzenie podstawowe w Caverion oparte jest na zakresie obowiązków, wymaganiach i doświadczeniu, jak również badaniach wynagrodzenia na rynku lokalnym. Kadra kierownicza i większość pracowników etatowych jest objęta grupowym krótkoterminowym planem motywacyjnym, planem motywacyjnym dla projektów lub planem motywacyjnym dla usług, opartym na wynikach. Premie krótkoterminowe są zazwyczaj wypłacane raz w roku pod warunkiem osiągnięcia wyznaczonych celów.

Dyskusje dotyczące wyników i rozwoju, w tym ustalania celów i oceny wyników, jak również umiejętność wykorzystania informacji zwrotnych są integralną częścią naszego systemu zarządzania i aktywnie wspierają wdrażanie strategii biznesowych i osiąganie kluczowych celów przedsiębiorstwa. Proces ten pozwala wszystkim pracownikom Caverion zrozumieć, w jaki sposób mają szansę przyczynić się do sukcesu Caverion, jakie są wymagania w stosunku do nich oraz jak mogą rozwijać swoje kompetencje i poprawiać wyniki.

Działalność Caverion charakteryzuje się długoterminowymi planami motywacyjnymi, które są adresowane do najważniejszych pracowników. Celem jest wyrównanie interesów udziałowców i kierownictwa wyższego szczebla oraz kluczowych pracowników w celu promowania tworzenia wartości dla udziałowców oraz zaangażowania kluczowego kierownictwa wyższego szczebla w spółkę i jej cele strategiczne oraz zaoferowanie im konkurencyjnego planu wynagrodzeń opartego na stanie posiadania akcji spółki. Wejście w życie każdego planu motywacyjnego jest zatwierdzane indywidualnie przez Radę Dyrektorów.