1500x590-v2-caverion-0699.jpg

Warunki korzystania ze strony internetowej Caverion Corporation 

Witamy na stronie internetowej Caverion Corporation! Korzystając z witryny Caverion Corporation lub jej spółek zależnych (dalej zwanych łącznie lub oddzielnie „Caverion”), użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących warunków korzystania w każdym przypadku. Jeżeli użytkownik nie akceptuje tych warunków, nie powinien korzystać ze strony internetowej Caverion. Określone strony lub części strony mogą również podlegać dodatkowym warunkom.

Usługa internetowa Caverion dotyczy wszystkich usług wykorzystywanych w Internecie, które stanowią własność Caverion Corporation lub spółki zależnej Caverion Corporation. Usługi obejmują strony internetowe, formularze, aplikacje i kod oprogramowania oraz wszystkie funkcje, które są ściśle powiązane ze stroną internetową.

Warunki korzystania

Caverion udziela prawa do wyświetlania i pobierania materiałów ze strony internetowej Caverion zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w niniejszym dokumencie oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami, wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego, pod warunkiem, że użytkownik zachowa wszystkie informacje dotyczące praw autorskich zawarte w oryginalnym materiale oraz inne informacje dotyczące własności w kopiach wszystkich danych.

Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie nadane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie prawa własności intelektualnej (takie jak prawa autorskie, znaki towarowe i nazwy domen) związane z usługą są własnością autora, Caverion lub jej partnera.

 Informacje zawarte na stronie internetowej nie mogą być prezentowane, powielane, kopiowane, przekazywane, ujawniane, przechowywane, edytowane, dystrybuowane, publikowane, ponownie wykorzystywane, licencjonowane, sprzedawane lub wykorzystywane w inny sposób w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich, Caverion lub jej partnera.

 Treści mogą jednak być przechowywane lub kopie mogą być wykonywane do użytku osobistego. Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z materiałami pozostają własnością ich użytkowników.

 Jeżeli Caverion wyraźnie zezwala użytkownikowi witryny na pobieranie lub drukowanie informacji opublikowanych na stronie internetowej, ich wykorzystywanie i publiczne prezentowanie jest również dozwolone w publicznej komunikacji, pod warunkiem wskazania źródła.

Zakres odpowiedzialności

Strona internetowa Caverion i jej treść stanowią usługę świadczoną przez Caverion na rzecz użytkowników strony. Caverion podejmuje wszelkie starania w celu zapewnienia braku błędów w treści witryny i stałej dostępności witryny bez zakłóceń. Niemniej jednak treść usługi internetowej Caverion jest świadczona w swojej obecnej formie. Caverion nie składa żadnych gwarancji co do prawidłowości lub wiarygodności treści witryny lub niezakłóconego, terminowego i bezbłędnego funkcjonowania witryny.

Caverion, jej licencjodawcy, partnerzy, osoby odpowiedzialne lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie, nieoczekiwane lub wynikowe, późniejsze, straty, szkody lub inne straty poniesione poprzez korzystanie z witryny Caverion lub jej treści bądź uniemożliwienie korzystania z niej bądź informacji lub oprogramowania na stronie.

Strona internetowa Caverion może zawierać łącza do witryn lub aplikacji należących do osób trzecich lub obsługiwanych przez osoby trzecie; takie odwołania są jednak uważane wyłącznie za usługę oferowaną dla użytkowników. Caverion nie przyjmuje odpowiedzialności za takie witryny, aplikacje oraz za ich treść lub prawidłowość. Przy uzyskiwaniu dostępu do takich witryn obowiązują warunki korzystania z takich witryn.

 Caverion zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w witrynie internetowej w dowolnym terminie.

Materiały opracowane przez użytkownika

Wysyłając materiały (na przykład dane, informacje zwrotne, obrazy, pytania, pomysły, zamówienia itp.) do serwera Caverion, drogą e-mailową lub za pośrednictwem strony internetowej Caverion, użytkownik jako osoba dostarczająca materiały akceptuje i przyjmuje do wiadomości, co następuje:

  • materiały nie mogą zawierać jakichkolwiek materiałów, które byłyby niezgodne z prawem, stanowiły groźby, zniesławienie, byłyby rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe dla religii, stanowiłyby naruszenie praw własności intelektualnej lub w inny sposób byłyby nieodpowiednie do publikacji
  • przed wysłaniem materiałów należy podjąć uzasadnione środki ostrożności w celu wykrycia i wyeliminowania wirusów lub innych zanieczyszczeń bądź elementów destrukcyjnych
  • użytkownik jest właścicielem materiałów i/lub ma nieograniczone prawo do przekazania ich do użytkowania, a Caverion może publikować te materiały nieodpłatnie oraz wykorzystywać materiały lub pomysły w nich wymienione w swoich produktach bez dodatkowej opłat, bez ograniczeń użytkowania, bez wskazania źródła i bez zobowiązania do zapłaty lub odpowiedzialności
  • użytkownik akceptuje fakt, że nie może podejmować kroków prawnych dotyczących przesłanych przez niego materiałów wobec Caverion oraz zobowiązuje się do zwolnienia Caverion z odpowiedzialności z tytułu wszelkich kosztów i strat poniesionych w wyniku podjęcia kroków przeciwko Caverion przez jakąkolwiek osobę w związku z materiałami przekazanymi przez użytkownika.

Caverion ma prawo do usunięcia materiałów przekazanych przez użytkowników w dowolnym momencie. Caverion nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności i nie może odpowiadać za jakiekolwiek materiały wysyłane do naszych serwerów.

Zmiany w witrynie

Caverion zastrzega sobie prawo do zmiany treści witryny lub uniemożliwienia dostępu do witryny bądź ograniczenia go w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, lub do zamknięcia witryny bez oddzielnego powiadomienia. Caverion nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników w zakresie zmian lub zamknięcia witryny.

Zmiany w warunkach korzystania

Caverion zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych warunkach korzystania w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej.

Właściwe prawo

Niniejsze warunki korzystania podlegają przepisom prawa Finlandii, z wyjątkiem zasad dotyczących czynnika łączącego. Wszelkie spory dotyczące warunków korzystania będą rozstrzygane przez sąd fiński.

Warunki korzystania z mediów społecznościowych

Celem naszych usług dotyczących mediów społecznościowych (LinkedIn, Twitter, Google+, YouTube) jest zaoferowanie platformy do rozmów dla osób zainteresowanych firmą Caverion. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za komentarze przedstawiane przez użytkowników w witrynie. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania z naszej witryny wszelkich treści, które naruszają niniejsze warunki korzystania lub które uznamy w inny sposób za niewłaściwe.

 Oczekujemy poszanowania innych użytkowników i uprzejmości w interakcjach. Nie akceptujemy jakichkolwiek treści naruszających zasady dobrej praktyki ani gróźb, zniesławienia, materiałów rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych pod względem religijnym lub materiałów reklamowych bądź materiałów naruszających prawa autorskie w naszych kanałach mediów społecznościowych. Użytkownicy naruszający warunki korzystania mogą mieć prawo skomentowania usunięcia treści witryny.

Pracownicy firmy Caverion muszą informować użytkowników, że reprezentują firmę Caverion, gdy komentują sprawy w charakterze przedstawicieli firmy Caverion.